Föreningsstämma

Det är på föreningsstämman som medlemmarna kan utöva sitt inflytande. Enligt Brf Bohus stadgar  har varje lägenhet en röst. Rösten är knuten till lägenheten och inte till antalet medlemmar i hushållet. En medlem deltar själv på stämman eller genom ombud. Vill en medlem att ett ärende ska behandlas under stämman ska en motion skickas till styrelsen före den 30 september. Huvudregeln är att det förslag som har fått flest röster är det förslag som blir föreningens beslut. 

 

Det är styrelsen som kallar till stämma. Ordinarie stämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. Brf Bohus har verksamhetsår mellan 1:a juli och 30:de juni. Kallelse sätts upp som anslag på lämplig plats tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Styrelsen ska på stämman lägga fram en årsredovinsning samt behandla ett antal obligatoriska ärenden som finns beskrivna i stadgarna.

 

Vid behov kan föreningen hålla en extra stämma. Den som begär en extra stämma ska göra det skriftlig till styrelsen och även ange skälen därtill. Inom två veckor från det att begäran kommit in ska kallelse skickas till medlemmarna.

Underordnade sidor (1): Stadgar